حراج حراج گنجینه‌ی کیوریت‌شده کوئینز


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $10
بیشینه برآورد $1,000
مجموع فروش $325
میانگین ارزش آثار $325
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنرهای زیبا و دکوراتیو
واشینگتن
7 بهمن 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر زیبا و تزیینی ژوئن
19 خرداد 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $5,715
حراج هنرهای زیبا و دکوراتیو
5 بهمن 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $2,500