لیلی متین دفتری

ایران | 1315 - 1386
مقایسه
نمایشگاه های فعلی

یک مجموعه
تهران
نمایشگاه گروهی
21 اردیبهشت - 11 خرداد 1403
نمایشگاه های گذشته

برای نوروز
تهران
نمایشگاه گروهی
25 اسفند - 24 فروردین 1403
اردیبهشت
تهران
نمایشگاه گروهی
22 اردیبهشت - 29 اردیبهشت 1402
رد پا
نمایشگاه گروهی
11 اردیبهشت - 4 تیر 1402
منتخبی از آثار مدرن مجموعه‌ی لعل
تهران
نمایشگاه گروهی
6 اسفند - 23 اسفند 1400
آینه در آینه
نمایشگاه گروهی
29 دی - 8 اسفند 1400
آخر هفته معقول
تهران
نمایشگاه گروهی
20 آذر - 30 آذر 1400
مجموعه‌ای کمیاب از هنر مدرن ایران
نمایشگاه گروهی
24 آبان - 12 اسفند 1400
ارمغان
نمایشگاه گروهی
14 بهمن - 29 فروردین 1400
مَفَر
نمایشگاه گروهی
26 دی - 14 بهمن 1399
آثاری از پیشکسوتان هنر ایران زمین
تهران
نمایشگاه گروهی
9 مهر - 26 مهر 1395