تهران، خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنرهای معاصر
14 بهمن - 29 فروردین 1400
نمایشگاه های نزدیک فعلی

یک مجموعه
تهران
21 اردیبهشت - 11 خرداد 1403
خانه به مثابه آرامگاه
تهران
21 اردیبهشت - 31 اردیبهشت 1403
زمین بازی
تهران
28 اردیبهشت - 11 خرداد 1403