حراج هنر مدرن و معاصر عرب، ایرانی، هندی و پاکستانی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $4,521,000
بیشینه برآورد $6,127,000
مجموع فروش $1,859,400
میانگین ارزش آثار $45,351
هنرمندان 55
آثار هنری 75
آثار هنری فروخته شده 41
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها و هنر شرق
دبی
24 فروردین 1390
10 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها $128,520
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و هنر آسیای جنوبی
دبی
19 مهر 1389
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
16
فروخته نشده
مجموع فروش ها $671,640
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آسیای جنوبی
دبی
20 مهر 1388
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
7 فروخته شده
در بازه برآوردها
7 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
16
فروخته نشده
مجموع فروش ها $828,440