حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و هنر آسیای جنوبی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $609,700
بیشینه برآورد $829,000
مجموع فروش $671,640
میانگین ارزش آثار $51,665
هنرمندان 26
آثار هنری 29
آثار هنری فروخته شده 13
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها و هنر شرق
دبی
24 فروردین 1390
10 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها $128,520
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آسیای جنوبی
دبی
20 مهر 1388
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
7 فروخته شده
در بازه برآوردها
7 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
16
فروخته نشده
مجموع فروش ها $828,440
هنر مدرن و معاصر عرب، ایرانی، هندی و پاکستانی
دبی
4 آذر 1387
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
18 فروخته شده
در بازه برآوردها
7 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
34
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,859,400