حراج فروش روز هنر معاصر و قرن بیستم، نشست بعد از ظهر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $103,000
بیشینه برآورد $162,000
مجموع فروش $114,300
میانگین ارزش آثار $38,100
هنرمندان 2
آثار هنری 5
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها
نیویورک
17 فروردین 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $32,760
حراج روز هنر معاصر و قرن بیستم - جلسه‌ی بعد از ظهر
نیویورک
27 آبان 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $54,180
نسخه‌ها و آثار روی کاغذ
نیویورک
27 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,638