باشگاه

تهران | ایران
«باشگاه» یک فضای پژوهشی نمایشگاهی مستقر در تهران است که با برنامه‌ای بلندمدت براساس رویکردهای کیوریتوری معاصر و دیدگاه‌های انتقادی و پژوهشی مدون شده است. این گالری به دنبال ترویج آثار هنرمندان، جنبش‌ها و شیوه‌های نوظهور در هنر معاصر است. همچنین پروژه‌های متعددی را در زمینه هنر و رسانه‌های جدید در مسیر پیش رو قرار داده که هدف‌ هر کدام پیوند جهان‌های همیشه در حال تحول و بهره از نگاه هنرمندان پیشرو است. باشگاه برای میزبانی و سازمان‌دهی رویدادهایی مانند نمایش فیلم، بستر گفتگو و همچنین انتشار تک‌نگاری، کتاب‌ها، پادکست‌ها و اقامت‎‌های هنری برنامه‌هایی در نظر دارد که بخشی از آن‌ها به مسائل روز جامعه و جهان معاصر می‌پردازد.
نمایشگاه های گذشته

در جستجوی پیوستار
تهران
نمایشگاه گروهی
13 بهمن - 27 بهمن 1402
از خزان پاییز‌تر
تهران
22 دی - 6 بهمن 1402
آثار متاخر مهدی احمدی
تهران
1 دی - 15 دی 1402
ایرانی، ایرانی بخر!
تهران
نمایشگاه گروهی
10 آذر - 24 آذر 1402
چگونه می‌توان ایرانی (ن) بود؟
تهران
نمایشگاه گروهی
12 آبان - 26 آبان 1402
چگونه می‌توان هنرمندی ایرانی (ن) بود.
تهران
نمایشگاه گروهی
21 مهر - 26 آبان 1402
استعاره‌های مشوش
تهران
نمایشگاه گروهی
3 شهریور - 3 مهر 1402
کمیک، آخرین تراژدی
تهران
20 مرداد - 29 مرداد 1402