مروری بر آثار پیشین هنرمند لیلی متین دفتری


تهران، انگلستان، لندن، اس. دبلیو. ۱. وای | ۴. آر. پی | خیابان سنت جیمز | هایمارکت |‌ شماره ۵۲
27 فروردین - 8 اردیبهشت 1388
نمایشگاه های نزدیک فعلی

یک مجموعه
تهران
21 اردیبهشت - 11 خرداد 1403
خانه به مثابه آرامگاه
تهران
21 اردیبهشت - 31 اردیبهشت 1403
زمین بازی
تهران
28 اردیبهشت - 11 خرداد 1403