حراج آثار آنتیک، هنر اسلامی و هندی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,700
1,977 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £2,500
2,907 دلار آمریکا
مجموع فروش £700
814 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £700
814 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عتیقه‌جات، هنرهای اسلامی و هندی
8 اردیبهشت 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £4,950
6,222 دلار آمریکا
عتیقه‌جات، هنرهای اسلامی و هندی
12 فروردین 1401
38 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
29 فروخته شده
در بازه برآوردها
38 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
36
فروخته نشده
مجموع فروش ها £122,860
161,700 دلار آمریکا
هنر اسلامی و هندی و عتیقه‌جات
4 آبان 1400
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا