حراج هنر معاصر / دوحه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $912,000
بیشینه برآورد $1,278,000
مجموع فروش $1,681,625
میانگین ارزش آثار $168,163
هنرمندان 8
آثار هنری 11
آثار هنری فروخته شده 10
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر / دوحه
دوحه
1 اردیبهشت 1394
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها $955,250
هنر معاصر/دوحه
دوحه
2 اردیبهشت 1392
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,246,750
حروف: هنر جهان
دوحه
25 آذر 1389
9 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,312,125