حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $926,000
بیشینه برآورد $1,310,000
مجموع فروش $1,158,750
میانگین ارزش آثار $72,422
هنرمندان 13
آثار هنری 20
آثار هنری فروخته شده 16
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر دبی آنلاین
11 خرداد 1403
36 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
29 فروخته شده
در بازه برآوردها
10 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
15
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,172,492
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه آنلاین
26 اردیبهشت 1402
31 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
21 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,277,702
دبی: هنر معاصر و پساجنگ
2 فروردین 1397
10 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,226,250