حراج کیمیا: ابژه‌ی امیال


  • ساتبیز لندن
  • 2 اردیبهشت 1395
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £716,100
1,023,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £948,500
1,355,000 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,043,550
1,490,786 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £21,297
30,424 دلار آمریکا
هنرمندان 28
آثار هنری 62
آثار هنری فروخته شده 49
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

خاورمیانه مدرن و معاصر
لندن
6 اردیبهشت 1403
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,725,676
2,166,411 دلار آمریکا
هنر قرن 20 / خاورمیانه
لندن
2 آبان 1402
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £146,812
178,517 دلار آمریکا
اکتشافات معاصر
لندن
26 مرداد 1402
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا