فروش در - خانه حراج
2 خرداد 1391
برآورد
قیمت فروش
2.857%
آرتچارت | او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان از رضا کیانیان
او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرتچارت | او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان از رضا کیانیان
او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرتچارت | چاپ عکس روی بوم از سعید صادقی
چاپ عکس روی بوم
برآورد
 
قیمت فروش
144.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396