مقایسه هنرمندان

در این نمودارها آرت چارت با استفاده از تجمیع میزان فروش آثار فروخته شده در خانه حراج‌ها و نمایشگاه‌ها و رویداهای هنری، امکان مقایسۀ فروش دو یا چند هنرمند را طی سال‌های متوالی در اختیار شما قرار خواهد داد.