میلون و اسوسیز

حراج های گذشته

تخصص هنر معاصر و مدرن فروش پوسترهای مجموعه
21 بهمن 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و شمال آفریقا
25 آذر 1400
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
20 فروخته شده
در بازه برآوردها
8 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها €223,270
251,685 دلار آمریکا