کاظم حیدر

عراق | 1311 - 1364
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 334,747 دلار آمریکا
کمینه برآورد 65,720 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 98,697 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+177.083%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها