هوشنگ پزشک نیا

ایران | 1296 - 1351
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,330 دلار آمریکا
کمینه برآورد 16,969 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,699 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+80.651%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020